Destrukcja i jej rozumienie w różnych językach – część pierwsza

Destrukcja jest formą tworzenia, mat. internetowe

Gdybym nie miała problemów ze słuchem byłabym zapewne dziś poliglotką i lingwistką.

Uwielbiam uczyć się języków obcych, traktuję je jako niezłą pożywkę dla mojego mózgu.

Przy okazji dawnych materiałów pracy doktorskiej (której niestety nie zrobiłam i nie ukończyłam) analizowałam w pewnym stopniu znaczenia słowa destrukcja w innych językach.

Poniżej przytaczam przykłady takiej analizy:

Język angielski

Niniejszą analizę należałoby zacząć od analizy znaczeń w języku angielskim ze względu na istotne rozróżnienie miedzy słowem destroy a słowem destrukt. Co ciekawe tego typu rozróżnienie nie istnieje w języku polskim. Gdyż używamy tylko słowa destrukcja bądź rzadziej destruować.

Według  słownika oksfordzkiego czasownik destruct pojawił się na początku 20 wieku. Czasownik ten powstał ze strony biernej czasu przeszłego która jednocześnie stała się źródłem słowa destroy. Tym samym w języku angielskim powstało słowo alternatywne do słowa destroy, którego antonimem jest słowo construct. Należy jednak podkreślić to ze użycie słowa destruct jest nieco inne niż użycie słowa destroy. Słowo destruct najczęściej jest łączone z przedrostkiem self (samo-). Staje się zatem ono bardziej indywidualne, sugeruje ze tylko jeden podmiot, jakaś osoba, indywiduum czyni akt destrukcji. Co ciekawe w porównaniu ze słowem destroy, mocno zaznacza się cecha pozytywna owej destrukcji czyli zapewnienie rodzaju bezpieczeństwa poprzez zniszczenie czegoś będącego zagrożeniem. Destruct może być tez rozumiane jako rodzaj aktu, który nie trwa długo w  czasie i narzędzia użyte są tzw. narzędziami szybkiego działania. Najczęściej używa się słowa destruct w obszarze historii wojen. Jednak karierę zrobiło słowo self destruct  jako przysłówek ale nie jako czasownik.

Przymiotnikiem od tego czasownika jest destructive (destruktywny), używany jest z reguły z przyimkiem of  lub to w sensie destruktywny wobec czegoś. Mniej częste jest użycie z przyimkiem towards (w kierunku) w sensie określenia podmiotu destrukcyjnego wobec samego siebie lub innych.

W ślad za słownikiem oksfordzkim destrukcję należy rozumieć jako akt niszczenia, fakt lub warunek bycia zniszczonym. Naturalna opozycją do destrukcji jest konstrukcja (construction).

 1. destrukcję można rozumieć jako akt (w sensie działania) burzenia np: budynku lub jakiejś struktury, akt rozdzielenia na fragmenty, akt czynienia bezużytecznym dany obiekt podlegający destrukcji( znaczenie to sugeruje niepełną destrukcję, destrukcję częściową. Może być to rozumiane jako destrukcja funkcji zarówno bez zbytniego naruszenia całości struktury jak z poważnym naruszeniem tejże całości.
  Może też to być akt usuwania czegoś niematerialnego lub materialnego.
  Warto zaznaczyć że Hobbes w Lewiatanie na określenie biblijnego potopu używa określenia uniwersalna destrukcja świata (universal destruction of the world)
 2. Action of ravaging, laying waste. Znaczenie destrukcji w sensie aktu, działania dewastacji, spustoszenia. Czynienie spustoszenia.
 3. Act of putting to death. Akt doprowadzenia do śmierci. Odnosi się to do grupy ludzi jako calu destrukcyjnego działania. Mogą to być także zwierzęta.
 4. personified  Upersonifikowana destrukcja. Można to rozumieć jako synonim śmierci w różny sposób wyobrażonej np. w sztukach plastycznych.
 5. fact, condition or state of being destroyed. Fakt, warunek, lub stan bytu zniszczonego lub niszczonego. Synonim ruiny.
 6. cause of destruction . powód, przyczyna, podstawa lub środki destrukcji.
 7. destrukcja użyta w liczbie mnogiej jako destrukcje może być rozumiana jako ruiny, zniszczenia.

W przypadku słów pochodnych od słowa destrukcja

 • destructioner, destroyer – rozumie się jako czynnik aktywny destrukcyjnie
 • destructive – czynnik jakości destrukcji. W sensie anihilacyjny (anihilative).

W sensie politycznym i filozoficznym traktuje się destructive jako opozycję do słów constructive i conservative. W sensie logicznym można tłumaczyć jako siłę destrukcyjną, element bądź środek destrukcyjny. Słowo destructive może również określać osobę, której działania i poglądy zmierzają do zniszczenia systemów bądź istniejących instytucji.

 • destruktor – ten, kto powoduje zniszczenie, pustoszy i obraca w ruinę.
 • destructiveness – tendencja do bycia destruktywnym.

Cd nastąpi